ZAPRASZAMY

PIERWSZE WEJŚCIE ZA DARMO !!!

 

REGULAMIN

Kliknij i zapoznaj się z aktualnym regulaminem klubu Kwadrat.

GALERIA

Wejdź i zobacz jak wygląda nasza siłownia, sala fitness oraz sauna !

UMOWA CZŁONKOWSKA

Kliknij i pobierz umowę członkowską w formacie PDF

NASZE ZAJĘCIA

Sprawdź jakie zajęcia oferujemy w naszej siłowni.

Regulamin Klubu Fitness CSiR PK ’’Kwadrat”


REGULAMIN KLUBU FITNESS KWADRAT CSiR PK

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubu Fitness CSiR PK „Kwadrat”.

Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców bądź opiekunów prawnych).

Zasady korzystania z usług klubu przez osoby niepełnoletnie:

I. Siłownia i grupowe zajęcia fitness – od 16 roku życia (pisemna zgoda od prawnego opiekuna)

II. Indywidualne treningi na sali fitness -  bez ograniczeń wiekowych (po złożeniu oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności przez prawnego opiekuna).​

 

1. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa zawarta na czas określony ustalony w umowie lub czas nieokreślony licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Klubu każdy nowy członek (klient) zobowiązany jest złożyć oświadczenie o swoim stanie zdrowia. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo korzystania z usług Klubu jest karta klubowa (karnet), 
bądź zakup pojedynczego wejścia. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swojej karty za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Klub ma prawo nie wpuścić na swój teren członka, o ile nie okaże on karty członkowskiej.

4. Klub akceptuje karty partnerskie: Benefit MultiSport, Benefit MultiActive, FitProfit, FitSport, OK System, MyBenefit, FitFlex.

5. Osoby korzystające z kart w/w firm są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

6. Klient korzystający z usług Klubu na podstawie w/w kart partnerskich może korzystać z zajęć fitness i siłowni nie więcej niż raz dziennie. Za wyjątkiem kart MultiSport i MultiActive gdzie przerwa między wejściami musi wynosić minimum 6 godzin.

7. Karnet (karta) ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

8. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy, na okres 30 dni od daty zakupu. Po upływie terminu (data ważności widnieje na karnecie) należy wykupić nowy na kolejny okres czasu. Wysokość opłat jest uzależniona od rodzaju karnetu oraz zakresu usług Klubu.

a) Depozyt karnetu - Użytkownik Klubu (członek) będący studentem legitymujący się ważną legitymację studencką ma możliwość zostawienia karnetu do depozytu (jednorazowo w okresie ważności karnetu) na okres maksymalnie 5dni. Liczba dni (roboczych klubu), w których student nie korzystał z usług zostanie doliczona do okresu ważności karnetu. Depozytu karnetu można dokonać tylko osobiście w recepcji Klubu.

b) Depozyty nie dotyczą pozostałych klientów (członków) klubu.

c) W dni ustawowo wolne od pracy Klub jest nieczynny, ważność karnetów nie jest przedłużana o te dni.

9. Fakt utraty lub zniszczenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 5 zł.

10. Rodzaje karnetów i ich uprawnienia:

Pojedyncze wejście - uprawnia klienta do 1 wejścia w ciągu dnia, gdzie w jego ramach skorzystać może z: jednych wybranych zajęć fitness, siłowni (bez ograniczenia czasowego), rollmasażu*, treningu na vacu*, sali fitness z workami treningowymi
(jeśli w danym czasie nie obywają się zajęcia), sauny fińskiej suchej* (jeśli w danym czasie nie ma rezerwacji na wyłączność),

Karnet na 4 wejścia – uprawnia klienta do 4 wejść w ciągu 30 dni, gdzie w ramach jednego wejścia skorzystać może z: jednych wybranych zajęć fitness, siłowni (bez ograniczenia czasowego), rollmasażu*, treningu na vacu*, sali fitness z workami treningowymi (jeśli w danym czasie nie obywają się zajęcia), sauny fińskiej suchej*
(jeśli w danym czasie nie ma rezerwacji na wyłączność),

Karnet na 8 wejść - uprawnia klienta do 8 wejść w ciągu 30 dni, gdzie w ramach jednego wejścia skorzystać może z: jednych wybranych zajęć fitness, siłowni (bez ograniczenia czasowego), rollmasażu*, treningu na vacu*, sali fitness z workami treningowymi (jeśli w danym czasie nie obywają się zajęcia), sauny fińskiej suchej*
(jeśli w danym czasie nie ma rezerwacji na wyłączność),

Karnet Open - uprawnia do 1 wejścia dziennie w ciągu 30 dni. W ramach jednego wejścia klient skorzystać może z: jednych wybranych zajęć fitness, siłowni (bez ograniczenia czasowego), rollmasażu*, treningu na vacu*, sali fitness z workami treningowymi (jeśli w danym czasie nie obywają się zajęcia), sauny fińskiej suchej*
(jeśli w danym czasie nie ma rezerwacji na wyłączność).

Karnet Open Plus - uprawnia do codziennego wejścia w ciągu 30 dni. W ramach jednego wejścia klient skorzystać może z: kilku wybranych zajęć fitness w ciągu dnia, siłowni (bez ograniczenia czasowego), rollmasażu*, treningu na vacu*, sali fitness z workami treningowymi (jeśli w danym czasie nie obywają się zajęcia), sauny fińskiej suchej* (jeśli w danym czasie nie ma rezerwacji na wyłączność).

Karnet Open 3-miesiące - uprawnia do codziennego wejścia w ciągu 3 miesięcy. W ramach jednego wejścia klient skorzystać może z: jednych wybranych zajęć fitness, siłowni (bez ograniczenia czasowego), rollmasażu*, treningu na vacu*, sali fitness z workami treningowymi (jeśli w danym czasie nie obywają się zajęcia), sauny fińskiej suchej* (jeśli w danym czasie nie ma rezerwacji na wyłączność).

Sauna na wyłączność - uprawnia do skorzystania z sauny w wybranej przez klientów opcji (sucha fińska, infrared, łaźnia parowa). W saunie  przebywać może max. 4 osoby. Saunowanie trwa 60 minut.

Klienci z kartami partnerskimi Benefit , FitProfit lub FitSport mogą korzystać z sauny na wyłączność przy uiszczeniu  odpowiedniej dopłaty w zależności  od liczby posiadaczy kart. Szczegółowe informacje w recepcji klubu.

*Wymagana wcześniejsza rezerwacja lub zgłoszenie w recepcji !

11. W przypadku Klienta przychodzącego po raz pierwszy do naszego klubu przysługuje mu jednorazowo bezpłatne pojedyncze wejście w celu zapoznania się z usługami oraz  wyposażeniem obiektu.  

12. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kluczyka do szatni powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji Klubu. Wydanie nowego (bądź zapasowego) następuje po uiszczeniu opłaty przez klienta (członka klubu) związanej z kosztami wymiany zamka w szafce w wysokości 25 zł.

13. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i pozostawiane na jego terenie.

15. Na żądanie członka klubu (klienta), Klub wystawia fakturę vat na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług Klubu.

16. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień we wszystkie dni otwarcia obiektu w odpowiednim przedziale godzinowym.

17. Klub Jest otwarty w następujących godzinach: poniedziałek – piątek od 08:00 do 22:00, sobota od 09:00 do 19:00. Niedziela nieczynne.

18. Klub zastrzega możliwość zamknięcia obiektu na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodów niezależnych od Klubu. W sytuacji zaplanowanego zamknięcia obiektu, kierownictwo powiadomi o tym członków (klientów) z 5 dniowym wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu oraz mediach własnych informację na ten temat. Z tego tytułu Członkom Klubu przysługuje przedłużenie ważności karnetów o ilość dni niedyspozycyjności obiektu.

19. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu członek powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez instruktorów, kierownictwo obiektu lub ze stosownych instrukcji bądź informacji. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo do poproszenia członka Klubu o opuszczenie obiektu, który w opinii Klubu lub personelu nie przestrzega tych zasad.

20. Członek Klubu korzysta z jego usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

21. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia fitness oraz treningi personalne punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.

22. Klub wymaga wcześniejszych (minimum 2 h przed zajęciami) zapisów na zajęcia fitness w recepcji Klubu osobiście bądź telefonicznie. Wymagana minimalna ilość zapisanych uczestników na zajęciach to 4 osoby, aby mogły się odbyć.

23. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 20:00 dnia poprzedniego.

24. Nie zapisanie się na zajęcia może uniemożliwić uczestnictwo w przypadku pełnej grupy.

25. Ćwiczący powinien poinformować instruktora, o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.

26. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika.

27. Każdy klient zapisany na zajęcia i nieinformujący obsługi klubu o swojej nieobecności będzie tracił jeden dzień lub jedno wejście ze swojego karnetu. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzała 3 krotnie wówczas każda kolejna niezgłoszona nieobecność, będzie skutkować brakiem możliwości wcześniejszej rezerwacji zajęć lub klient może zostać zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 20zł w przypadku klientów posiadających karty partnerskie.

28. Członkowie Klubu (klienci) zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym, zamiennego obuwia sportowego (wymagana zmiana obuwia we wskazanym miejscu przed wejściem na obiekt). Klub zastrzega sobie prawo poproszenia klienta o opuszczenie obiektu, który w opinii personelu ubrany jest nieodpowiednio, niestosownie lub w sposób gorszący.

29. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem odurzenia.

30. Członkowie Klubu są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym klientom możliwości korzystania z usług.

31. W przypadku naruszenia zasad członkostwa (regulaminu) w Klubie, Klub może jednostronnie rozwiązać Umowę. Pismo rozwiązujące Umowę uznaje się za doręczone Członkowi w przypadku nadania go na dowolny z adresów wskazanych w Umowie Członkowskiej.

32. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia”.

33. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.

34. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy wpisu na poczet członków Klubu, a co za tym idzie do nie zawierania umowy, o której mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny.

35. Członkowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach dla pracowników, jak również wywieszać plakatów, osobistych informacji bez zgody kierownictwa.

36. O wszelkich zmianach niniejszego regulaminu członkowie (klienci) będę informowani za pomocą mediów własnych oraz przez pracowników recepcji.

37. W zakresie nieuregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.